Európsky fond regionálneho rozvoja

 


Názov projektu:
Zvýšenie konkurencieschopnosti spoločnosti SPA AQUA s.r.o. inováciou produktu

Kód projektu:
313031F616

Zazmluvnená výška NFP:
200 000,00 EUR

Hlavný cieľ projektu:
Hlavným cieľom projektu je zvýšiť konkurencieschopnosť a trvalú udržateľnosť spoločnosti prostredníctvom inovácie produktu. Tento cieľ chce spoločnosť naplniť prostredníctvom podporných cieľov, ktorými sú:
  • zaviesť na trh produkty, ktoré budú pre spoločnosť nové - nový druh balenej prírodnej minerálnej a pramenitej vody,
  • prostredníctvom obstarania inovatívnych technológií šetrných k životnému prostrediu dospieť k vysoko efektívnej výrobe so zvýšenou pridanou hodnotou,
  • zabezpečiť podmienky pre tvorbu nových pracovných miest v spoločnosti.

Realizáciou projektu budú naplnené nasledovné merateľné ukazovatele projektu:
  • nárast zamestnanosti v podporovaných podnikoch - 2 FTE,
  • počet novovytvorených pracovných miest obsadených osobami zo znevýhodnených sociálnych skupín - 1 FTE,
  • počet produktov, ktoré sú pre firmu nové - 2,
  • počet podnikov, ktoré dostávajú podporu s cieľom predstaviť výrobky, ktoré sú pre firmu nové – 1,
  • počet podnikov, ktoré dostávajú granty - 1.

Výsledkom hlavnej aktivity projektu "Rozvoj existujúceho MSP” je inovácia produktu prostredníctvom obstarania linky na plnenie nesýtenej a sýtenej vody do sklenených a PET fliaš.

Tento projekt sa realizuje vďaka finančnej podpore z EÚ.

Webové sídlo OP: www.opvai.sk
Webové sídlo: ÚV SR: www.partnerskadohoda.gov.sk